Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа