Month: October 2022

Усны сан бүхий газрыг бохирдож, хомсдохоос хамгаалах талаар хийж гүйцэтгэсэн ажил

2022.09.08                                                                                                           Алтанцөгц сум Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний 01/181 тоот

Дэлгэрэнгүй