ХҮҮХДИЙН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, АЖИЛЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

      Тус сумын хүүхдийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш, ажилчдад Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн агуулгын хүрээнд “Багш, ажилчдын нийгмийн баталгаа, эрх, үүрэг болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм” – сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

           Сургалтад хүүхдийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш, ажилтнууд бүрэн хамрагдсан арга хэмжээ боллоо.

You May Also Like