Улсын хөрөнгө оруулалтаар болон аймаг сумын Орон нутаг хөгжүүлэх сангаар хийгдсэн ажлын тайлан