ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ – 2022 ОН