ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ 2021 ОН