МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ СЭГ ЗЭМ УСТГАХ БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сумын Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр  сарын 13 ны өдрийн ” Мал амьтны хүүр сэг зэм устгах тухай” А/40 дугаар захирамжийн дагуу булгийн эх, нуур цөөрөм, төв замын дагуу үхсэн мал, амьтны хүүр, сэг зэмийг устгалын цэгт булж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажил явагдаж байна. Өчигдөр буюу 4 дүгээр сарын  өдөр сумын Засаг даргын  захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг сумын төвийн 130 бод мал, 450 бог малын сэг, зэмийг цуглуулан устгалын цэгт аваачин устгал хийж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

You May Also Like