Баян-Өлгий аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүд сургалт зохион байгууллаа

Баян-Өлгий аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүд Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төсөвт байгууллагуудын ажилтан алба хаагчдад хэмжил зүй, стандартчиллын тухай сургалт зохион байгуулж, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг сумын төсөвт байгууллагууд болон хүнсний дэлгүүрүүдээр явж хийв.

Баян-Өлгий аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүд Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төсөвт байгууллагуудын ажилтан алба хаагчдад хэмжил зүй, стандартчиллын тухай сургалт зохион байгуулж, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг сумын төсөвт байгууллагууд болон хүнсний дэлгүүрүүдээр явж хийв.

You May Also Like