Алтанцөгц сумын 2023 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө